Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Phòng Điều dưỡng

Phòng điều dưỡng

5/4/2018 4679 Đã xem
File đính kèm:
Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Trưởng Phòng: CN. Hà Thị Thanh Nhàn

Số điện thoại:

E-mail:

I. Nhân sự: 2 CBVC

     1. Trưởng phòng: Hà Thanh Nhàn

     2. Nhân viên: Nguyễn Thị Xuân Mai

II. Chức năng nhiệm vụ

 a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

 

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

 

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

 

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

 

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

 

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

 

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

 

h) Phối hợp với bộ phận Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

 

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

 

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 
Top