Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Phòng Hành chính - Quản Trị

Phòng hành chính - quản trị

5/4/2018 4247 Đã xem
File đính kèm:
Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

I. Nhân sự: 22 CBVC

 1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Loan
 2. Nhân viên:
 • Nguyễn Mạnh Thắng
 • Dụng Văn Viết Luật
 • Nguyễn Thành Lâm
 • Lư Tôn Bảo Quốc
 • Nguyễn Mạnh Thiết
 • Trương Văn Minh
 • Đặng Ngọc Kim Vũ
 • Trần Thị Kim Phượng
 • Huỳnh Thị Thùy Diễm
 • Nguyễn Thanh
 • Đặng Thành Trung
 • Nguyễn Văn Sơn
 • La Ninh Thuận
 • Phạm Hữu Thời
 • Trương Thị Vân
 • Đàng Xuân Thích
 • Huỳnh Thị Ái Vân
 • Huỳnh Ngọc Thạnh
 • Lê Hồng Trung
 • Nguyễn Hãi Long
 • Nguyễn Thành Cường

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng:

 

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị của đơn vị.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 

2. Lập kế hoạch cung ứng tài sản bán chuyên môn cho các khoa, phòng trong bệnh viện và PK-ĐKKV để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện.

 

3. Đảm bảo công tác tổ chức các buổi hội nghị, lễ, họp mặt theo chỉ đạo của Giám đốc.

 

4. Quản lí nhà cửa, kho tàng, tài sản bán chuyên môn của bệnh viện và PK-ĐKKV.

 

5. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa, sân vườn, hệ thống điện, nước; đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, điện cho bệnh viện và PK-ĐKKV.

 

6. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu người bệnh theo quy định.

 

7. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lí, có hiệu quả tài sản bán chuyên môn của bệnh viện và PK-ĐKKV; chống lãng phí, tham ô. Định kỳ tổng kết công tác mua sắm, sửa chữa tài sản bán chuyên môn để báo cáo cho Giám đốc Bệnh viện.

 

3. Mối quan hệ công tác:

 

- Phòng Hành chính quản trị chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc về hoạt động của phòng định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Giám đốc bệnh viện.

 

- Phòng Hành chính quản trị có mối quan hệ phối hợp với các khoa, phòng của bệnh viện và PK-ĐKKV để thực hiện tốt những nhiệm vụ do Giám đốc Bệnh viện giao.

Top