Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Phòng Tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

5/4/2018 3859 Đã xem
File đính kèm:
Phòng Tài chính - Kế toán (TCKT) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của bệnh viện.

I. Nhân sự: 13 CBVC

   1.  Trưởng phòng:

Trưởng phòng: Đinh Thị Vinh

Số điện thoại:

E-mail:

 

   2.   Nhân viên:

 • Nguyễn Thị Kim Loan
 • Lâm Thị Phụng
 • Võ Trần Uyên Văn
 • Trần Thị Huyền Cơ
 • Trần Thị Khuê Bích
 • Xích Huyền Bảo Châu
 • Nguyễn Thị Ngọc Trân
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Huỳnh Thị Thảo Ngân
 • Hồ Thị Minh Thương
 • Phạm Lý Thanh Thư
 • Nguyễn Ngàn Khuyên

II. Chức năng nhiệm vụ

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của đơn vị để lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

 

Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

 

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

 

Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời.

 

 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản của bệnh viện; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

 

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

 

- Tổng hợp tình hình, kiểm tra, xử lý, phân tích kết quả hoạt động tài chính của đơn vị. Tham mưu đề xuất với Giám đốc các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

 

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

Top