Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Tin tức

Đề án Số 12-ĐA/TU

5/14/2024 96 Đã xem
File đính kèm: Tải file Xem file
ĐỀ ÁN đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

   Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được khẳng định qua văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII; được thể chế hóa vào Hiến pháp và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

   Để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về công tác giám sát, phản biện xã hội, ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Quyết định số 217- QĐ/TW “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

   Để đảm bảo hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, quá trình thực hiện phải luôn chủ động và độc lập, đảm bảo tính Nhân dân, tính dân chủ, tính xây dựng và tính khoa học, đảm bảo vai trò, ý nghĩa đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ thể chế chính trị, góp phần vào thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhằm khắc phục những hạn chế sau gần 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 26/10/2022 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

   Từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay và khắc phục những hạn chế, yếu kém, lúng túng trong công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xây dựng “Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

(Chọn tải file để xem đầy đủ)

Top